Burs Yönergesi

BURSA İLAHİYAT VAKFI (BİV) BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu yönergenin amacı, Bursa İlahiyat Vakfı tarafından verilen bursları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 

(1) Bu yönerge, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ile İlahiyat Temel Alanında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü tezli programlarında okuyan öğrencilere Bursa İlahiyat Vakfı tarafından verilecek burslarla ilgili hükümleri ve düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu yönerge Bursa İlahiyat Vakfı Vakıf Senedinin 3’üncü ve 15’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 

(1) Bu Yönergede geçen;

 1. a) Burs: Yönergede belirlenen kategori ve şartlar dâhilinde öğrencilere verilen nakdî ödemeyi,
 2. b) Bursiyer: Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenciyi,
 3. c) Enstitü: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

ç) Fakülte: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

 1. d) Burs Komisyonu: Bursa İlahiyat Vakfı Burs Komisyonunu,
 2. e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
 3. f) Vakıf: Bursa İlahiyat Vakfını,
 4. g) Yönetim Kurulu: Bursa İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 5 

(1) Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.

(2) Burs Komisyonu her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından fakülte öğretim elemanları arasından belirlenen üç veya beş kişiden oluşur.

(3) Burs Komisyonuna en kıdemli komisyon üyesi başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

(4) Burslar için ayrılacak kontenjanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Burslar aylık olarak ödenir.

(6) Normal öğretim süresi dışında kalan aylar (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve dönemler için -Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecek özel durumlar müstesna- burs ödenmez.

(7) Pandemi gibi eğitim-öğretimin yüz yüze yapılamadığı uzun süreli olağanüstü durumlarda bursun devamı veya belli oranda azaltılması Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

MADDE 6 

(1) Burs hakkı kazanabilmek için;

 1. a) Fakülte lisans anadal programı ile ilahiyat temel alanında Enstitüde açılan tezli lisansüstü programlara devamlı statüde kayıtlı öğrenci olmak,
 2. b) Burs başvurusunu Vakıf tarafından ilan edilen takvimi içinde yapmış olmak,
 3. c) İlgili burs türü için belirlenen koşulları başvuru takvimi sırasında sağlamış olmak,

ç) Yönetim Kurulu tarafından belli bir burs türü için kontenjan belirlenmesi durumunda Burs Komisyonu tarafından yapılan öncelik sıralamasında kontenjan dışında kalmamak,

 1. d) Kayıt dondurma ve uzun süreli hastalık gibi öğrenime fiilen devamı engelleyen bir durumda bulunmamak gerekir.

(2) Bursun tahakkuk dönemi veya dönemleri içinde devamı için;

 1. a) Bursiyerin burs türüne göre aranan koşulları kaybetmemesi,
 2. b) Öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte veya Enstitü disiplin kurulları tarafından kınama ve daha ağır türde bir ceza almamış olması gerekir.

(3) Burs alan öğrenciler Burs Komisyonu tarafından izlenir. Durumunda değişme olan öğrencilerin burslarının devamına, kaybedilen koşullar tekrar kazanılıncaya kadar durdurulmasına veya tümden kesilmesine Burs Komisyonu karar verir.

(4) Bursun devamı için aranan belli bir koşulun geçici olarak kaybedilmesi nedeniyle burs ödemesinin durdurulması durumunda söz konusu koşulun sağlandığı yeni dönemde ödemenin devam edebilmesi için öğrenci, koşulu sağladığını Vakfa bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7

(1) Daha önce Vakıftan burs alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye burs hakkı kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir.

(2) Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıfça tespit edilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemelerin bursiyerden talep hususu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden bursiyerler Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

(4)  Vakıf burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Türleri ve Bunlara İlişkin Özel Hükümler

MADDE 8

Vakıf tarafından verilen burslar şunlardır:

a) Yerleştirme Sırası Başarı Bursu (YSBB): ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sonucunda yerleştirmede kullanılan puan türü esas alınarak başarı sırasına göre tahsis edilen burstur

b) Başarı Teşvik Bursu (BTB): Öğrencilerin Yarıyıl Akademik Not Ortalamaları (YANO) esas alınarak başarılı olanlara verilen burstur.

c) İhtiyaç Bursu (İB): Ailesinin gelir düzeyi eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan ve bunu belgeleyen öğrencilere verilen burstur.

ç) Hafızlık Teşvik Bursu (HTB): Fakülte programı çerçevesinde ve fakültedeki öğrenim süresi içerisinde hafızlık yapmakta olan öğrencilere verilen burstur.

d) Lisansüstü Eğitim Bursu (LEB): Enstitü bünyesinde İlahiyat temel alanında lisansüstü öğrenimine devam eden öğrencilere verilen burstur.

e) Barınma Bursu (BB): Öğrencinin barınma ihtiyacını bütün veya kısmî olarak karşılamak üzere verilen burstur.

f) Özel Yetenek Bursu (ÖYB): Eğitim-öğretimi destekleyici ve tanıtıcı alanlarda gönüllü olarak çalışan öğrencilerden gösterdikleri özel yetenek, beceri ve üstün gayretleriyle temayüz edip Vakıf yönetimi tarafından seçilen öğrencilere verilen burstur.

MADDE 9

1-Tahsis edilen bursun ödemesi burs almaya hak kazandığı eğitim-öğretim döneminin ilk ayından başlamak üzere;

a) YSBB’de burs almasına engel olacak bir duruma düşmediği müddetçe hazırlık sınıfı dâhil beş yıl,

b) BTB’de YANO şartını elde ettiği dönemden başlamak üzere normal öğretim süresi içinde YANO sınırının altına düşmediği dönem veya dönemler boyunca,

c) İB ve BB’de Burs komisyonu tarafından değerlendirilecek özel durumlar hariç normal öğrenim süresi sonuna kadar,

ç)  HTB’de hafızlık programı devam ettiği süre boyunca,

d) ÖYB’de öğrencinin ödüllendirilen çalışmalarının önemine ve büyüklüğüne göre Fakülte yönetimi tarafından takdir edilen süre boyunca,

e) LEB’de iki ders dönemi boyunca devam eder. Tez döneminde LEB ödenmez.

2-

(a) YSBB’de burs seviyeleri ve bunlar için aranacak puan aralıkları YKS giriş sınav tarihinden en az bir ay önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Vakıf ve Fakülte web sayfalarında ilan edilir.

(b) YSBB ilk defa Fakülte’ye yerleşen öğrencilere verilir, yatay geçişle gelen öğrencilere verilmez.

(c) YSBB’nin devamı için bursiyerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi esas olmak üzere ağırlıklı genel not ortalamasının 3.25 veya üstüne kalması gerekir. GANO’nın bu sınırın altında kalması durumunda not ortalaması şartı sağlanana kadar burs durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını yeniden sağlayan bursiyerin durumunu belgelemesi halinde bursu takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (Mart ya da Ekim ayında) başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden düşülür.

(ç) Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek iki dönem (yarıyıl) eklenir. Ayrıca bursiyerin çift anadal / yandal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

3- İB gerçek ve tüzel kişi ve kurumlardan burs veya yardım alanlara verilmez; özel durumlar Burs komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilir.

4 –BTB’de bursa hak kazanabilmesi ve bursun devamı için yarıyıl akademik not ortalamasının (YANO) 3,80 ve üzerinde olması gerekir. Burs ödemesi bursiyerin YANO’sı bu sınırın üstünde kaldıkça her dönem devam eder. Bursiyerin çift anadal yapması halinde yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) şartı 3,50 olarak aranır.

5- HTB’nda öğrencinin fiilen hafızlık yapmaya başladığı tarihten bir dönem sonra başlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

MADDE 10

(1) Başvurular web sayfası üzerinden çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla alınır. Zorunlu hallerde matbu başvuru formu ile de başvuru kabul edilebilir.

(2) Ön inceleme sonucunda şartları sağlayan başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından görüşülerek Yönetim Kuruluna sunulur. Desteklenecek başvurular ve burs miktarları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

MADDE 11

(1) Burs başvuruları;

 1. a) İB, BTB, HTB ve ÖYB’de her dönem başında,
 2. b) LEB ve BB’de eğitim öğretim yılı başında,
 3. c) YSBB’de ilk kayıt sırasında yapılır.

(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin burs başvuruları, İB ve BB’de yatay geçiş yaptığı dönem itibariyle, diğer burslarda ise yatay geçiş tarihini izleyen bir sonraki başvuru döneminden itibaren alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödemeler

MADDE 12

(1) Ödemeler, ilgili dönemde ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

(2) Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Vakıf Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

(3) Ödemeler bursun derhal veya dönem sonunda durdurulmasını veya kesilmesini gerektiren bir durum olmadıkça yılın 9 ayını (Ekim-Haziran) kapsar.

(4) BB, öğrenciyi barındıran kurumun banka hesabına doğrudan havale yoluyla ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Görev ve Yükümlülükler

MADDE 13

(1) Burs başvuruları ve burslarla ilgili yapılacak her türlü bildirim ve teslim edilecek belgeler vakıf müdürü tarafından alınıp ön incelemesi yapılır.

(2) Vakıf müdürü tarafından ön incelemesi tamamlanarak şeklen uygun bulunan başvurular Burs komisyonuna havale edilir.

(3)  Burs komisyonu dönem başlarında bir defa zorunlu olmak üzere toplanarak bursların işleyişini gözden geçirir, yeni başvuruları görüşerek karara bağlar ve yönetim kuruluna gönderir.

(4) Burs komisyonu önemli bir gereklilik olduğunda yönetim kurulu başkanının kararıyla dönem içinde de toplanabilir.

MADDE 14

(1) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir çalışma borcu, mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

(2) Her bursiyerin kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayarak Vakfın gelişmesine katkıda bulunması, Vakıf etkinliklerine katılması, gönüllü çalışması ve iş hayatına atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye burs verilebilmesi için imkânları ölçüsünde Vakfa maddi destek sağlaması vicdanî bir sorumluluktur.

(3) Bursiyer, kendisinden talep edilmesi durumunda her türlü belgeyi 15 gün içinde Vakfa ulaştırmakla yükümlüdür.

(4) Aday, TÜBİTAK, KYK vb. resmi kurum veya sivil toplum örgütlerinden burs alıyor veya çalışıyorsa bunları değerlendirme öncesinde Vakfa bildirmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 15

(1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

(3) Bu yönergenin kabulünden sonra önceki döneme ait burs uygulamalarına istinaden yeni hak edişler olmayacağı gibi aynı burs türünde de olsa daha önceden kazanılan hak edişler bu yönergedeki yeni düzenlemelerden etkilenmez.